lsr4eI Bimbαng,Yαhvdi MemeIuk lslam Semαkin Meningkαt

Pernikahan campur antara orang Yah.udi dan Arab dianggap bermasalah di sebuah negara harram yang kononnya paling demokratik di Timur tengah, di mana konflik lsr4el-PaIest!n mempengaruhi setiap aspek kehidupan harian masyarakat di rantau itu.

Sebuah organisasi Yah.udi yang bertujuan menghentikan percampuran budaya dan agama ini, ingin membantu mereka yang ‘ters3sat’.

Lehava, sebuah organisasi berhaluan kanan atau konservatif di lsr4eI, adalah satu organisasi yang dikatakan sering melakukan has.utan dan juga dianggap sebagai pengg4nas di lsr4el,

mereka berusaha dan merancang untuk ‘menolong’ orang Yah.udi yang meraka anggap telah ‘ses4t dari landasan mereka’.

Pada tahun 2017, seorang w4nita berbangsa Yah.udi bernama Noy Shitrit, yang berasal dari selatan lsr4el, memeIuk Islam dan berk4hwin dengan seorang Arab, kisah itu meng3jutkan banyak pihak di lsr4el.

Masyarakat lsr4el tidak melihat pernik4han campur ini dengan pandangan yang p0sitif. Ini adalah kerana propaganda dan konfIik lsr4el-PaIest!n yang berlangsung beberapa dekad lamanya di wilayah itu.

Pertump4han d4rah, h4sutan yang telah berlaku sejak 1948 ini adalah punca mengapa ianya susah diterima oleh masyarakat Yah.udi di lsr4el.

Inilah sebabnya mengapa ramai di kalangan Yah.udi berhaluan kanan berju4ng untuk memahami apa yang dapat mendorong w4nita-w4nita Yah.udi bertukar kepada agama “musvh”.

Anat Gopstein, pengasas bersama Lehava mendakwa dia telah menerima lima aduan sehari dari mereka yang telah bertukar agama untuk mendapatkan bantuan,

dan dia turut mend4kwa antara masalah yang mendapat perhatiannya adalah w4nita yang telah memeIuk agama “mvsuh” yang sedang mencari jalan keluar.

Ketika ditemubual oleh Sputnik News Anat berkata “SuIit untuk memberikan angka rasmi tetapi kami tahu bahwa kes pertukaran agama sedang meningkat. Ini adalah kerana pertembungan budaya di lsr4el juga meningkat,

mereka ingin menukar agama kerana ingin berk4hwin dengan leIaki Muslim, dan ini menimbulkan masaIah bagi kita kerana mereka adalah orang-orang k4fir yang menyes4tkan w4nita kita dari agama Yah.udi.

Kajian yang telah dilakukan di lsr4eI menunjukkan pada tahun 2003, hanya 40 orang Yah.udi-lsr4el yang memeIuk Islam.

Tetapi pada tahun 2006, jumlahnya meningkat kepada 70 orang. Sejak itu, ia terus bertambah antara tahun 2005 dan 2007, sejumlah 250 orang lsr4el secara rasmi memeIuk agama Islam.

Mahdi Majeed(berjaket hitam) merupakan wartawan Yah.udi terkemuka telah memeIuk agama IsIam.

Sebilangan besar dari mereka adalah w4nita. Pada tahun 2018, masyarakat di lsr4el sekali lagi dik3jutkan dengan kisah wartawan Yah.udi terkemuka,

yang dikenali dengan nama Mahdi Majeed menjadi tajuk utama berita di rantau itu ketika dia mengisytiharkan sudah memeIuk IsIam dan menyebut lsr4eI sebagai ‘Negara Z!0n!s’.

“Dahulu saya bukan seorang MusIim, tetapi sekarang saya percaya kepada IsIam, terima kasih kepada Tuhan yang membimbing saya untuk mencari kebenaran setelah sekian lama membuat kajian.

IsIam adalah jalan yang benar, aku bermohon agar AIIah melindungi IsIam dari MusIim yang telah memesongkannya“ Mahdi Majeed yang ditulisnya pada akaun Twitternya yang bertarikh 20 Ogos 2018.

Pada tahun 2019, pemimpin utama organisasi Lehava,Bentzi Gopstein telah did4kwa kerana menggaIakkan keg4n4san dan mengh4sut orang ramai terhadap fahaman pengg4nas. Lahava bukan sekadar mensasarkan keb3ncianya terhadap agama lsIam,

malah Gopstein pernah menyebut orang Kr!stian “ponti4nak pengh!sap d4rah” dan menuntut mereka diusir keluar dari lsr4el. Beliau juga pernah,

mensarankan agar ger3ja-ger3ja yang ada di lsr4eI dib4kar dan pernah mengeluarkan kenyataan “Sambutan Krism4s tidak ada tempat di Kota Svci(BaituImaqd!s)”.

sumber:sinarislam