Perkahwinan 2 Alam, Sejauh Manakah Perkahwinan Dengan Jin Sah Disisi Islam? Mufti Beri Penjelasan

Mesti selalu pernah mendengar kis4h pernikahan antara mansvia dan jin. Kebiasa4nnya orang Melayu meny3but sebagai bunian.

Namp4k seperti tidak masuk akl walau bagaimana pun perk4hwinan antara dua 4lam ini boleh terjadi tetapi t1dak mustahil kerana iany4 pernah berlaku di d4lam masyarakat kita.

N4mun, persoalan yang timbul ap4bila ada yang bertany4 ;

B0lehkah manusia berkahwin deng4n jin?
B4gi merungkai segala persoal4n, ikuti penjelasan ol3h Mufti seperti di b4wah. Moga dapat memberi fah4man yang jelas kepada s3mua.

J4wapan: Manusia diciptakan Allah daripada tanah sed4ngkan jin diciptakan Allah daripada api. Hal ini d3ngan jelas daripada ay4t yang banyak dan nas y4ng banyak. Antara tujuan cipt4an jin dan manusia 4dalah untuk beribadat k3pada Allah. Firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

M4ksudnya: “Dan (ingatlah) Aku t1dak menciptakan j1n dan manusia melainkan vntuk mereka menyembah dan berib4dat kepadaKu.”

(Surah al-Zariyat: 56)

Al-Maraghi berkata: “Sebahagian 4hli tafsir berpend4pat, supaya mereka tunduk d4n merendah diri kepada-Ku iait4v golongan jin dan m4nusia hendaklah patuh k3pada perintah Allah dan mengikvt apa yang ditakdir k3padanya.”

B3rkenaan dengan isu perkahwinan 4ntara jin dan manusi4, terdapat 3 pandangan vlama’:

Hvkumnya haram. Inilah pendapat Imam Ahmad, Imam al-Zuhri, al-Hakam, Qatadah, Hasan al-Basri, Hajjaj ibn Artat, Abu Hammad dan Imam al-Ghazali

Hvkumnya makruh. Inilah pendap4t Malik, Qatadah, al-Hakam, al-Hasan, Uqbah al-‘Asam, Ishak bin Rahawaih.

Hvkumnya harus. Ini sebahagian p3ndapat ulama’ Syafie. 1ni juga pandangan s3bahagian salaf seperti al-Tha’labi, al-A’masy, Uthman ibn Sa’id al-Dari,

Al-Imam al-Munawi dalam Syarh al-Jami’ al-Saghir berk4ta: “Dalam al-Fatawa al-Sirajiyyah oleh ulama’ Hanafi, tidak harus perkahw1nan antara,

jin dan m4nusia kerana berlainan jenis. B3gitu juga dalam Fat4wa al-Barizi di k4langan ulama’ Syafiiyah tidak h4rus berkahwin ant4ra keduanya.

B3gitu juga pandangan ulama’ Syafie yang mengharamkannya seperti al-Khatib al-Syarbini. Katanya, : “Penghar4man dalam perkahwinan itu ada dua; bersifat s3lama-lamanya atau selamanya.

Antara bentuk perkahwinan yang diharamkan s3lama-lamanya adalah perkahwinan antara jenis yang berlainan. Contohnya, t1dak dibenarnya,

perkahwinan antara lelaki dari kalangan manusia dan p3rempuan dari kalangan jin (atau sebaliknya).” Lihat Mughni al-Muhtaj, 3/232

T1dak harus perkahwinan antara jin dan manusia, “K4mi berpendapat, tidak harus perkahwinan antara jin dan manusia kerana ia berlainan jenis dan juga tabiatnya.

Sifat jin adalah tidak berjisim dan sifat manusia adalah berjisim. Ini berasaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah al-Nahl, ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

Maksudnya: “Dan Allah menjadikan bagi kamu dari diri kamu sendiri pasangan-pasangan.”

Mafhum daripada kenyataan ini menunjukkan kepada kita bahawa manusia dikurniakan Allah isteri dan suami mereka dari jenis mereka sendiri dan ia terbeza yang amat ketara antara manusia dan jin. Ini dijelaskan lagi dengan firman-Nya

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Maksudnya: “Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatNya, bahawa Ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri,

supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikanNya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan.”

(Surah al-Rum: 21)

Al-Syeikh al-Syanqiti menyebut : “Ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah tidak menciptakan manusia untuk pasangan-pasangan mereka kecuali untuk jenis dan diri pasangan mereka sendiri.” Lihat Adwa’ al-Bayan, 3/43.

Antara beberapa masalah yang timbul akibat membenarkan pernikahan antara manusia dan jin adalah:
Boleh terjerumus kepada banyaknya perzinaan dan kemudian dinisbahkan kandungan kepada alam jin.

Nikah memberi maksud untuk memperoleh zuriat dan kehidupan keluarga serta anak-anak. Kepada siapa untuk dinisbahkan mereka dan bagaimana penciptaan mereka?

Berinteraksi dengan jin seumpama ini tidak sunyi daripada pelbagai kemudaratan sedangkan Islam menggesa untuk memelihara keselamatan manusia.

Lebih parah lagi, ia membawa kepada membuka pintu kepada banyak persoalan yang tidak berkesudahan dan sukar diselesaikan.

Semoga dengan penjelasan ini kita memahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Amin.

SUMBER: Mufti Wilayah